WEDSTRIJD- REGLEMENT

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Hi.BRAIN organiseert via haar website. Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

Hi.BRAIN is een merk van The Tipping Point CVBA, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Persoonshoek 7.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen deelnemen aan een online wedstrijd van Hi.BRAIN, met uitzondering van medewerkers en onderaannemers van The Tipping Point.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Hi.BRAIN ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms, mms,...) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Hi.BRAIN voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of schiftingsvraag bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord.

3.2. In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een profieltest, worden de winnaar of winnaars door uitloting bepaald uit alle deelnemers die deze intellectuele inspanning volledig doorlopen hebben.

3.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door Hi.BRAIN in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Hi.BRAIN de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Hi.BRAIN. Alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Hi.BRAIN tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Hi.BRAIN is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien Hi.BRAIN vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.

4. Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.2. Hi.BRAIN kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs van €69, ofwel één abonnement. Geenszins kan worden verondersteld dat Hi.BRAIN de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

5. Aansprakelijkheid van Hi.BRAIN

5.1. Hi.BRAIN is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Hi.BRAIN is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Hi.BRAIN.

5.4 Indien Hi.BRAIN genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Hi.BRAIN hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6 Hi.BRAIN is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Hi.BRAIN kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens die Hi.BRAIN over de deelnemers verzamelt, zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van Hi.BRAIN. Het beleid van Hi.BRAIN met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik 'instellingen' zoals vermeld op de website van Hi.BRAIN.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Hi.BRAIN houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Hi.BRAIN zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van Hi.BRAIN uit te sluiten.

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met Hi.BRAIN of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Het reglement

8.1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van Hi.BRAIN aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Hi.BRAIN in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

8.2. Indien zulks vereist is, kan Hi.BRAIN dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Hi.BRAIN en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

Retour au site